Ing.Mgr. Eva Hepperová

insolvenční správkyně

dlužníka AGROREAL spol. s r.o.

sídlo: Komárovská 2438/13

746 01 Opava

Tel.: 608 820 636

konkursy@hepperova.cz

ID datové schránky: 868xzpr

 

 

                                               V Opavě dne 16.2.2021

 

Vyhlašuje výběrové řízení na koupi pozemků v obci Sedlec, společnosti AGROREAL spol. s r.o., jehož majetek je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Způsob prodeje:

 

-       prodej mimo dražbu - výběrové řízení obálkovou metodou

 

Předmětem prodeje je soubor movitých věcí dlužníka AGROREAL, spol. s r.o., IČ 46904735, se sídlem Podivín  978, 691 45 Podivín, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 32 INS 15166/2018. Jedná se pozemky, sepsané v soupisu MP v příloze č. 1 - Nemovitý majetek, pod pořadovými čísly 1.14. - 1.17, v souladu s ust. § 293 IZ. Jedná se o nemovité věci zapsané na LV 172, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Břeclav, pro katastrální území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec a okres Břeclav jako parc. č. 1081/3, 1192/13, 1061/1 a parc. č. 1254/21,

 

Podmínky výběrového řízení

 

  1. Písemné nabídky zájemců budou do sídla IS doručeny nejpozději do 25.02.2021. Místo dodání nabídky je kancelář insolvenční správkyně Ing. Mgr. Evy Hepperové, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava.
  2. Na obálce s nabídkou, zaslané do sídla IS bude popisek „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AGROREAL – NEOTVÍRAT“
  3. Podavatelé nabídek jsou povinni v nabídce uvést nabízenou cenu zájemce s tím, že minimální nabídka bude ve výši 2.638.766,-Kč.
  4. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce, specifikaci předmětu prodeje, který chce zájemce koupit a výši nabízené ceny za předmět prodeje. Nabídka musí být datována a vlastnoručně podepsána.
  5. V podané nabídce podatel uvede podmínky financování.
  6. Otevření a hodnocení došlých nabídek bude provedeno dne 26.2.2021 ve 10:00 hod. za přítomnosti insolvenční správkyně a složené komise pro otevírání nabídek, a to v kanceláři Ing. Mgr. Evy Hepperové, Komárovská 2438/13,  746 01 Opava, k otevírání nabídek se můžou připojit zajištění věřitelé.
  7. Zajištění věřitelé  jsou oprávněni odmítnout všechny předložené návrhy, nevybrat žádného zájemce nebo prodej zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Insolvenční správkyně si v návaznosti na průběh výběrového řízení vyhrazuje právo oslovit po vyhodnocení nabídek první tři zájemce, kteří nabídli nejvyšší kupní cenu s možností jejího navýšení. 
  8. Nejvyšší nabídka bude bezodkladně předložena zajištěným věřitelům.
  9. O výsledku výběrového řízení budou podavatelé nabídek bezodkladně informováni.
  10. Vítězi výběrového řízení bude oznámení zasláno nejpozději do 3.3.2021 společně s návrhem kupní smlouvy.

11. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy na účet určený pro insolvenční řízení, č. ú.: 232134796 / 0600,  účet je vedený u MONETA Money Bank, a.s., pobočka Opava.

                                                                                 

S pozdravem                                                                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Ing. Eva Hepperová

insolvenční správkyně

dlužníka AGROREAL, spol. s r.o.

 https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/ostatni-pozemky/sedlec--/3956792668?preview=1#img=0&fullscreen=false